Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne

Działalność gospodarcza

Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne
Wpis lub zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

karta nr: UMB168

Zamierzasz otworzyć stację kontroli pojazdów i nie wiesz jak uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne Twojej nowej stacji . Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie stacji kontroli pojazdów i nie wiesz jak zgłosić np. zmianę diagnostów, osób zarządzających bądź zakresu badań? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane ze zgłoszeniem zmian.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Aby dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów należy wypełnić następujące dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – dostępny TUTAJ PDF , TUTAJ RTF  RODO

2. Oświadczenie zawarte we wniosku o treści: 

A. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,

B. Przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

3.  Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę: 

A. Wykaz diagnostów z wzorami podpisów – dostępny razem z ww. wnioskiem,

B. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej SKP.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.


Aby dokonać zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, należy wypełnić  następujące dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie zmian we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – dostępny TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

2. Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku zawarte we wniosku, są zgodne ze stanem faktycznym i przedsiębiorca nadal spełnia warunki określone w przepisach Prawa – dostępny razem z ww. wnioskiem

3. Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę: 

A. Wykaz diagnostów z wzorami podpisów – dostępny razem z ww. wnioskiem

B. Potwierdzenie dokonania opłaty jeżeli występuje.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  106, tel. 52 58-58-042 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ


Rekomendujemy, aby całą sprawę zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ (pamiętaj o dostarczeniu oryginału wzorów podpisów diagnostów).

Po uzyskaniu statusu przedsiębiorcy (wpis CEIDG/KRS) przed rozpoczęciem działalności i przed złożeniem wniosku musisz posiadać poświadczenie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań oraz decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o której mowa w Prawie budowlanym jako „stację kontroli pojazdów”.


 


Zmiany należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” TUTAJ.

Dokonanie wpisu trwa maksymalnie 7 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Dokonanie zmian we wpisie trwa  maksymalnie do 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 106, tel. 52 58-58-134.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym TUTAJ.

Prezydent Miasta Bydgoszczy odmawia dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w przypadku, gdy: 

1. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem

2. Przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku

Przy wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej do organu nadzoru należy zdać: pieczęcie stacji, identyfikacyjną i imienną diagnostów, klucz HASP, nośnik (PEN DRIVE/CD) z bazą danych BTP, hasło administratora programu BTP, płytę instalacyjną programu BTP, wydruk z rejestru badań od 1 dnia miesiąca poprzedzającego zamknięcie stacji, sprawozdanie z działalności SKP za okres od dnia 01.01. do daty zamknięcia stacji.

Przed rozpoczęciem badań technicznych pojazdów i po uzyskaniu zaświadczenia o dokonaniu wpisu należy uzyskać wymaganą kartę kryptograficzną z certyfikatami SSL i VPN celem nawiązania łączności z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców.

Stacje kontroli pojazdów i diagności samochodowi
Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP
Stacje kontroli pojazdów i diagności samochodowi
Opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących SKP dotycząca rozszerzenia zakresu działalności stacji
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury