Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne

Działalność gospodarcza

Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia

karta nr: UMB176

Zamierzasz zawodowo wykonywać transport drogowy? Masz odpowiednie pojazdy? Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie firmie transportowej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz ze zgłoszeniem zmian.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

A. UDZIELENIE ZEZWOLENIA  NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierający następujące dane - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJRTF,TUTAJ DOCRODO:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- adres siedziby przedsiębiorcy, w której znajdują się dokumenty księgowe i akta pracowników w tym dokumentacja związana z pracą kierowców

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP)

- określenie rodzaju transportu drogowego

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz określenie podstawy wykonywania obowiązków

- określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2. Załączniki:

1) oświadczenie dotyczące osoby zarządzającej transportem drogowym – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC,

2) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

3) dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej

4) oświadczenie dotyczące dysponowania i adresu bazy eksploatacyjnej – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy i zarządzającego transportem drogowym

6) oświadczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym o niekaralności za poważne naruszenia  – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC,

7) oświadczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC,

8) wykaz pojazdów samochodowych z oświadczeniem o którym mowa w art. 7a ust. 7 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym , należy złożyć

najpóźniej w dniu odbioru zezwolenia - dostępneTUTAJ PDF, TUTAJ RTFTUTAJ DOC

9)dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

B. DOKONANIE ZMIANY W ZEZWOLENIU NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

1. Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC,  RODO

2. Dokumenty potwierdzające zakres zmian

 

C. ZRZECZENIE SIĘ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające - dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC, RODO:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- datę zaprzestania wykonywanie transportu drogowego

2. Załączniki:

1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego),

2) wszystkie wypisy z zezwolenia/licencji.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

D. INFORMACJA DODATKOWA

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca, zgodnie z art. 7a ust 8 ustawy o transporcie drogowym, przedkłada corocznie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego, oświadczenie o liczbie zatrudnionych oraz informację o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców - dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC

Dokumenty należy dostarczyć: pokój nr  106, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ

Po wpisie do CEIDG / KRS, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego, należy zgłosić się z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia. Wszelkie zmiany danych wpisanych do rejestru działalności objętej zezwoleniem, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, powiadomić o tym fakcie organ udzielający zezwolenia.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 105, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE - TUTAJ

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej wydawanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (www.gitd.gov.pl ).Informacja dla Przedsiębiorcy, który na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy uzyskał Licencję wspólnotową. Zgodnie z  art. 11a  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie wypisu w innych przypadkach lub wtórnika wypisu
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy dla pojazdu już zgłoszonego do zezwolenia
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Zgłoszenie pojazdu do zezwolenia
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury