Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Żłobki i Kluby dziecięce
pdf
Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych

karta nr: UMB194

Chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy? By to zrobić należy złożyć wniosek o wpis do rejestru. Tutaj wyjaśniamy, czego potrzebujesz.

Złożenia wniosku należy dokonać poprzez serwis empatia.mpips.gov.pl. Złożysz go TUTAJ

Podmiot, który planuje prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy złożyć elektronicznie wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami:

1. Wypełniony wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych

3. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku żłobka

4. Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku klubu dziecięcego

5. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

6. Oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru

7. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Prezydent Miasta Bydgoszczy może żądać: 

1. Odpisu z odpowiedniego rejestru

2. Dokumentu potwierdzającego tożsamość

3. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

1. Wniosek o wpis do rejestru oraz komplet pozostałych dokumentów złóż przez Internet w serwisie empatia.mpips.gov.pl, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Zrobisz to TUTAJ

2. Dokonaj wpłaty w wysokości 1 zł.

3. Do wniosku dołącz oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów, opatrz je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Wpis podlega opłacie w wysokości 1 zł. Opłatę należy wnosić na konto: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY, Wydział Księgowości, Bank PEKAO S.A., nr 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697, tytuł przelewu: „rejestracja żłobka” lub „rejestracja klubu”.

Wpis do rejestru uzyskasz w terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, pokój nr 5 (tel. 52 58 59 239) / pokój nr 18 (tel. 52 58 58 904)

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 72) w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735), Uchwała nr XI/92/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 czerwca 2011 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM.2011.129.1106)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.