Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Żłobki i Kluby dziecięce
pdf
Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

karta nr: UMB197

Chcesz zlikwidować żłobek lub klub dziecięcy? By to zrobić należy złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Podmiot, który decyduje się na zamknięcie żłobka lub klubu dziecięcego.

Wypełniony wniosek w formie elektronicznej w serwisie empatia.mpips.gov.pl

1. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych złóż przez Internet w serwisie empatia.mpips.gov.pl, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Zrobisz to TUTAJ

2. Wniosek opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Nie podlega opłacie.

Decyzję uzyskasz w terminie 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszczpokój nr 5 (tel. 52 58 59 239) / pokój nr 18 (tel. 52 58 58 904) 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku: 

1. Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie

2. Nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

3. Przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

4. Wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem

5. Uzyskania przez obsługujące rejestr Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy

6. Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn dot. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.