Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Żłobki i Kluby dziecięce
pdf
Wykaz dziennych opiekunów

karta nr: UMB198

Chcesz dokonać wpisu, zmiany danych lub wykreślenia dziennego opiekuna? Tutaj wyjaśniamy jak to zrobić.

Należy tego dokonać poprzez serwis empatia.mpips.gov.pl. Złożysz go TUTAJ

Wniosek o wpis do wykazu:

- 14 dni od daty zatrudnienia dziennego opiekuna

 

Wniosek o zmianę danych:

- 3 dni od daty zaistnienia zmian dot. liczby dzieci, czasu sprawowania opieki, wysokości opłat

- 14 dni od daty zaistnienia zmian dot.pozostałych danych w wykazie

 

Wniosek o wykreślenie:

- niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z dziennym opiekunem

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek.

Wypełniony wniosek w formie elektronicznej w serwisie empatia.mpips.gov.pl. Złożysz go TUTAJ.

 

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis Prezydent Miasta może żądać:

1. Odpisu z odpowiedniego rejestru

2. Dokumentu potwierdzającego tożsamość

3. Zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna

Nie podlega opłacie.

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, pokój nr 5 (tel. 52 58 59 239) / pokój nr 18 (tel. 52 58 58 904)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

Przed dokonaniem wpisu do wykazu Prezydent Miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna, w celu sprawdzenia czy zapewniono warunki bezpiecznej opieki nad dziećmi.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.