logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (BZS.0143.4.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianie danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany jest zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin

Do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

 W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- zawieszenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
- dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
- adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
- wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.