logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dokonanie zmian w wykazie dziennych opiekunów (BZS.0143.7.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianie danych lub informacji zawartych w wykazie dziennych opiekunów

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania zmian wpisu do wykazu dziennych opiekunów przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie podmiot zatrudniający lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zobowiązani są do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu;
- numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek;
- imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;

- miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
- zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
- czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
- wysokość opłat u dziennego opiekuna.