logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja Żłobków i Klubów Dziecięcych (BZS.0143.3.2.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 72) w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Uchwała nr XI/92/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 czerwca 2011 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM.2011.129.1106)

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych.
3. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku żłobka.
4. Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku klubu dziecięcego.
5. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru.

Wniosek oraz pozostałe dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany jest zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony jak wyżej.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Prezydent Miasta Bydgoszczy może żądać:
1. Odpisu z odpowiedniego rejestru.
2. Dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenia o niekaralności.
4. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty

Wpis podlega opłacie w wysokości 1 zł.

Opłatę należy wnosić na konto:
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Księgowości
Bank PEKAO S.A.
33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydaje się w terminie 7 dni od dokonania wpisu do rejestru.

 

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

 W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- zawieszenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
- dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
- adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
- wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.  W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.   Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.   Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a)    Dostępu do swoich danych osobowych.

b)    Poprawiania swoich danych osobowych.

c)     Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

                                 i.   zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

                                ii.   potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.