logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja Żłobków i Klubów Dziecięcych (BZS.0143.3.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 72) w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Uchwała nr XI/92/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 czerwca 2011 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM.2011.129.1106)

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych.
3. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku żłobka.
4. Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w przypadku klubu dziecięcego.
5. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru.

Wniosek oraz pozostałe dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany jest zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony jak wyżej.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Prezydent Miasta Bydgoszczy może żądać:
1. Odpisu z odpowiedniego rejestru.
2. Dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenia o niekaralności.
4. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty

Wpis podlega opłacie w wysokości 1 zł.

Opłatę należy wnosić na konto:
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Księgowości
Bank PEKAO S.A.
33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydaje się w terminie 7 dni od dokonania wpisu do rejestru.

 

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

 W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- zawieszenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
- dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
- adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
- wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.