logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do wykazu dziennych opiekunów (BZS.0143.6.2.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Prezydent Miasta może żądać:
1. Odpisu z odpowiedniego rejestru;
2. Dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Jeżeli organ prowadzący wykaz nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, dzienny opiekun może objąć dziecko opieką. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu wykazu dziennych opiekunów przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.
W przypadku, gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dzieckiem, prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną w terminie wyznaczonym przez prezydenta miasta usunięte przez podmiot występujący o wpis do wykazu, prezydent miasta może odmówić wpisu do wykazu. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie podmiot zatrudniający lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zobowiązani są do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu;
- numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek;
- imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
- miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
- zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
- czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
- wysokość opłat u dziennego opiekuna.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu – po uprzednim zawiadomieniu organu.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.   Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.   Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.  Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a)    Dostępu do swoich danych osobowych.

b)    Poprawiania swoich danych osobowych.

c)     Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

                                 i.   zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

                                ii.   potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.