logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do wykazu dziennych opiekunów (BZS.0143.6.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Prezydent Miasta może żądać:
1. Odpisu z odpowiedniego rejestru;
2. Dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Jeżeli organ prowadzący wykaz nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, dzienny opiekun może objąć dziecko opieką. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu wykazu dziennych opiekunów przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.
W przypadku, gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dzieckiem, prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną w terminie wyznaczonym przez prezydenta miasta usunięte przez podmiot występujący o wpis do wykazu, prezydent miasta może odmówić wpisu do wykazu. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie podmiot zatrudniający lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zobowiązani są do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu;
- numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek;
- imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
- miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
- zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
- czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
- wysokość opłat u dziennego opiekuna.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu – po uprzednim zawiadomieniu organu.