logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (BZS.0143.5.2.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany jest zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wykreśleniu żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu
  dziecięcego;
- przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem
  faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej
  wpisem;
- uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
- uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn dot. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1,
85-102 Bydgoszcz

2.   W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.   Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.   Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.   Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa
w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.

b) Poprawiania swoich danych osobowych.

c) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania 
w przypadku:

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.