logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów (BZS.0143.8.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje