Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne

Działalność gospodarcza

Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne
pdf
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką / zgłoszenie zmiany / zawieszenie działalności / zrzeczenie się licencji

karta nr: UMB175

Masz samochód osobowy i zamierzasz zawodowo wykonywać transport drogowy taksówką? Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie firmie transportowej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz ze zgłoszeniem zmian.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

UWAGA! Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

A. UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ  

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO): 

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- obszar wykonywania przewozów, 

- czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat), 

- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, 

- określenie liczby pojazdów i liczby wypisów z licencji,

2. Załączniki:

1) oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF):

2) oświadczenie i wykaz dotyczący kierowców wraz z załączonymi zaświadczeniami o niekaralności opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy przez niego oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, wraz z wykazem kierowców ( wzór- załącznik nr 2 z tabelą nr 1), – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

3) wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 3) – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

4) oświadczenie dotyczące spełniania wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do licencji (wzór – załącznik 4),  – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

5) dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

B. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI  

1. Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO

2. Dokumenty potwierdzające zakres zmian

3. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

C. ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające (dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego

2. Załączniki: wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami, jeżeli zostały wydane.

D. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające (dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

2. Załączniki:

1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego

2. Wszystkie wypisy z licencji

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego z wpisem w adnotacjach „TAXI” lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  106, tel. 52 58-58-610 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ

Po wpisie do CEIDG / KRS, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego taksówką, należy zgłosić się z wnioskiem o uzyskanie licencji. Wszelkie zmiany danych wpisanych do rejestru działalności objętej licencją, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, powiadomić o tym fakcie organ licencyjny.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 106, tel. 52 58-58-610.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - TUTAJ.

Uchwała Nr XXV/621/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2004 r. - TUTAJ

Przedsiębiorca:

1. Nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią

2. Jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych

Powyższe stosuje się również do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.