Translate:
Podatki
i opłaty
Podatek rolny / leśny (nabycie)

karta nr: UMB129

Masz ziemię, sad lub staw? Chcesz zapłacić podatek rolny. Sprawdź, jak to zrobić. Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Sprawdź, jak to zrobić. Pamiętaj, że jeśli na gruntach rolnych lub leśnych prowadzisz działalność gospodarczą – zamiast podatku rolnego lub leśnego zapłacisz podatek od nieruchomości.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu.

Zgłoś to:

INTERNETOWO
- korzystając z platformy Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy
- bezpośrednio na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy: /umb/SkrytkaESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

POCZTĄ TRADYCYJNĄ, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz

Do podpisania deklaracji przesyłanej drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

1. W podatku rolnym: właściciel gruntu, posiadacz samoistny (jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś), użytkownik wieczysty gruntów, posiadacz gruntów (jeśli są własnością publiczną, bez względu na umowę), dzierżawca gospodarstwa rolnego (tj. gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej).

2. W podatku leśnym: właściciel gruntu, posiadacz samoistny (jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś), użytkownik wieczysty gruntów, posiadacz gruntów (jeśli grunty są własnością publiczną, bez względu na umowę).

3. Możesz dokonać zgłoszenia gruntów rolnych lub leśnych osobiście lub przez pełnomocnika. 

Aby zgłosić grunty rolne do opodatkowania przygotuj: 

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG):

a. informację o gruntach IR-1 –> pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 (stanowi integralną część informacji IR-1) –> pobierz TUTAJ

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 (dołącz tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)–> pobierz TUTAJ

d. dane pozostałych podatników (dołącz tylko w przypadku, gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż jednej osoby) ZIR-3 –> pobierz TUTAJ

e. dokument potwierdzający prawo własności.

2. Jeśli jesteś osobą prawną:  

a. deklarację na podatek rolny DR-1 –> pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 (stanowi integralną część deklaracji DR-1 –> pobierz TUTAJ  

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZDR-2 –> pobierz TUTAJ

d. dokument potwierdzający prawo własności.

 

Aby zgłosić grunty leśne do opodatkowania przygotuj: 

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG):

a. informację o lasach IL-1 –> pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 (stanowi integralną część informacji IL-1) –> pobierz TUTAJ

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 (dołącz tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)–> pobierz TUTAJ

d. dane pozostałych podatników (dołącz tylko w przypadku, gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż jednej osoby) ZIL-3 –> pobierz TUTAJ

e. dokument potwierdzający prawo własności.

2. Jeśli jesteś osobą prawną:  

a. deklarację na podatek leśny DL-1 –> pobierz TUTAJ

b. dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 (stanowi integralną część deklaracji DL-1 –> pobierz TUTAJ  

c. dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko 

w przypadku korzystania ze zwolnienia) ZDL-2 –> pobierz TUTAJ

d. dokument potwierdzający prawo własności.

 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował Cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo na stosownym druku:

1. UPL-1P – do podpisywania deklaracji podatkowej –> pobierz TUTAJ

2. PPS-1 – szczególne, do określonych czynności –> pobierz TUTAJ

wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  

3. UPL-1 – do podpisywania deklaracji składanych poprzez platformę e-PUAP – kopia z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom  lub rodzeństwu.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek rolny lub leśny oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

PAMIĘTAJ! Jeżeli grunty mają kilku współwłaścicieli to każdy z nich składa osobną informację (deklarację).

1. Wypełnij i podpisz deklarację IL-1, DL-1,  IR-1 lub DR-1 wraz z załącznikami.  W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zadzwoń pod numer telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 300 lub napisz wiadomość na adres WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL z krótką informacją czego i jakiego podatku dotyczy sprawa. Nasz pracownik postara się  odpisać lub jeśli zostawisz nr telefonu – skontaktować się z Tobą telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie).

3. Przyślij deklarację wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) lub

4. Przyślij deklarację  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Deklaracja musi być podpisana albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć deklaracji przysyłając ją zwykłym mailem lub załączając jej scan.

W terminie 14 dni od dnia, w którym:

1. Nabyłeś grunty rolne lub leśne.

2. Stałeś się posiadaczem gruntów rolnych lub leśnych (działki lub jej części), tj. zawarłeś umowę najmu/dzierżawy z Miastem Bydgoszcz lub Skarbem Państwa.

3. Dzierżawisz gospodarstwo rolne (tj. gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej).

1. Za złożenie informacji (IR-1 lub IL-1) / deklaracji (DR-1 lub DL-1) nie wnosisz opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (UPL-1P lub PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom własnym i przysposobionym, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom lub rodzeństwu. 

3. Jeśli jesteś osobą fizyczną i złożyłeś informację IR-1 lub IL-1 otrzymasz decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego lub leśnego  wraz z numerem konta do wpłaty.

4. Uwaga – nie otrzymasz decyzji jeżeli wysokość podatku rolnego lub leśnego nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

5. Jeśli jesteś osobą prawną kwotę podatku jaką będziesz musiał zapłacić odczytaj ze złożonej do organu podatkowego deklaracji DR-1 lub DL-1. Należny podatek wpłacaj w obowiązujących terminach i ratach na przypisany Tobie indywidualny nr rachunku bankowego, który otrzymałeś/otrzymasz po zgłoszeniu pierwszej nieruchomości do opodatkowania. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat za podatek rolny lub leśny płatności wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838 tytułem: „podatek rolny / leśny”.

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną twoją sprawę rozpatrzymy w terminie miesiąca, a sprawę skomplikowaną w terminie dwóch miesięcy. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy. 

2. Jeśli jesteś osobą prawną złożenie przez Ciebie prawidłowej deklaracji kończy sprawę. Nie zapomnij tylko zapłacić w terminie podatku / raty podatku. 

3. Zweryfikujemy Twoją informację (deklarację) pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Jeżeli stwierdzimy, że zawiera błędy lub omyłki wyślemy Tobie lub Twojemu pełnomocnikowi, wezwanie do: 

a. złożenia wyjaśnień 

b. dokonania korekty

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 300.

Odwołanie wnieś do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1105)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1153)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1154)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 562)

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. 

Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

2. Stosownie do art. 1 ustawy o podatku leśnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

3. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi:

a. Dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

b. Dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

4. Jak stanowi art. 3  ustawy o podatku leśnym, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny lub leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek rolny, podatek leśny
Osoby prawne
Podatek rolny, podatek leśny
Osoby fizyczne
Opłata za pełnomocnictwo