Translate:
Podatki
i opłaty
Zaświadczenie o spłacie należności

karta nr: UMB125

Chcesz wykreślić roszczenie zabezpieczone hipoteką? Sprzedajesz nieruchomość? Potrzebujesz zaświadczenia o spłacie niepodatkowych należności budżetowych. Dowiedz się, jak uzyskać zaświadczenie o spłacie niepodatkowej należności pieniężnej.

Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Księgowości Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Gminy, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz lub poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dodaj załączony wzór wniosku dostępny TUTAJ, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zaświadczenia, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. 

Złożenia wniosku dokonuje właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości, dzierżawca nieruchomości osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie należności pieniężnej – wniosek dostępny TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zaświadczenie, dokonanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz pełnomocnictwo.

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

1. Opłata skarbowa za każdy egzemplarz zaświadczenia 17 zł

2. Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy lub odbioru zaświadczenia 17 zł

3. Opłata za poświadczenie zgodności z oryginałem za każdą stronę po 5 zł.

4. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 na parterze oraz w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni).

B. W oddziale banku Pekao S.A.

C. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata skarbowa za zaświadczenie,” Opłata skarbowa za pełnomocnictwo lub „Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zaświadczenie wydajemy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia następnego od daty złożenia wniosku.

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Gminy w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 6-14, pok. nr 121, 121A, 206, tel.( 52) 58 59 105, (52) 58 58 804,( 52) 58 58 234, (52) 58 58 849, (52) 58 59 460, (52) 58 58 494

Art. 217 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie dotyczące spłaty należności zabezpieczonych hipotecznie, ujętych w ewidencji księgowej referatu należy przedłożyć wyciąg z Księgi Wieczystej lub zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisie hipoteki. Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata za zaświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w niepodatkowych dochodach budżetowych