Translate:
Podatki
i opłaty
pdf
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

karta nr: UMB145

Nabyłeś nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym? Tutaj wyjaśniamy, w jaki sposób uregulować kwestie związane z użytkowaniem wieczystym.

Zgłoszenia można dokonać:

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

2. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - TUTAJ

Każdy użytkownik wieczysty

Aby zgłosić zmianę użytkownika wieczystego nieruchomości należy przygotować:

1. Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – dostępny TUTAJ

2. Kserokopie aktu notarialnego nabycia / zbycia nieruchomości bądź kserokopię postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku / nieruchomości 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie przez ePUAP TUTAJ lub drogą mailową na adres wmg@um.bydgoszcz.pl. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 

1. W przypadku nieruchomości Gminy Bydgoszcz (tel. 52 58 58 608,  52 58 59 249 lub  52 58 58 410) 

2. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa (tel. 52 58 58 190 lub 52 58 59 235)

Niezwłocznie po nabyciu, nie później niż do końca danego roku kalendarzowego. 

Nie pobiera się opłat za zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego nieruchomości. Kwotę opłaty rocznej z tytułu przekształcenia wraz z indywidualnym numerem konta otrzymasz na piśmie.  

Sprawę prowadzimy 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Referat Gospodarki  Gruntami  w  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A:

1. W przypadku nieruchomości Gminy Bydgoszcz pok. 10 i 11 (tel. tel. 52 58 58 608,  52 58 59 249 lub  52 58 58 410) 

2. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa pok. 1 (tel. tel. 52 58 58 190 lub 52 58 59 235)

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

Ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U 2020 poz. 1990 ze zm.)

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.