Translate:
Podatki
i opłaty
pdf
Wydanie odpisu zaświadczenia o spłacie jednorazowej opłaty przekształceniowej

karta nr: UMB251

Utraciłeś zaświadczenie potwierdzające spłatę całkowitą wierzytelności wynikającej z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności? Złóż wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia.

Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystuj opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dodaj załączony wzór wniosku dostępny ebokfile/wk/Wniosek_o_odpis_zaswiadczenia.docxTUTAJ, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie odpisu zaświadczenia, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku kiedy wniosek składa pełnomocnik).

Złożenia wniosku dokonuje osoba, na którą zostało wydane pierwotnie zaświadczenie osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

1.   Wypełniony wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia. Wniosek dostępnyTUTAJebokfile/wk/Wniosek_o_odpis_zaswiadczenia.docx,

2.   Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy:

-  potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie odpisu zaświadczenia,

- pełnomocnictwo wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
(w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika).

By złożyć wniosek nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czynność tę zrealizujesz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Przyślij wniosek wraz z załącznikami Pocztą Polską lub przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

O terminie odbioru gotowego odpisu zaświadczenia Urząd Miasta Bydgoszczy powiadomi Cię telefonicznie bądź mailowo. W przypadku zaznaczenia opcji przesyłki na wskazany adres, zostanie ono przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opłata skarbowa:

1.  Opłata skarbowa za każdy wydany egzemplarz odpisu zaświadczenia wynosi 5 zł,

2. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy lub odbioru odpisu zaświadczenia przez osobę niespokrewnioną w pierwszym stopniu opłata wynosi 17 zł,

 

Zapłacić można :

A.   W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 na parterze oraz w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni).

B.   Bezprowizyjnie w oddziale banku Pekao S.A.

C.   Przelewem bankowym na rachunek nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem przelewu „Opłata skarbowa za odpis zaświadczenia/pełnomocnictwo”, odbiorca Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Wniosek realizujemy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Gminy

w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 6-14,

85-102 Bydgoszcz

pok. nr: 121, 206

tel. (52)585-88-04, (52)585-84-94, (52)585-88-49, (52) 585-82-34,

 

 

(52)585-91-05, (52)585-94-60

 

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czersprawawca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)

Klauzula RODO dostępna TUTAJ