Translate:
Podatki
i opłaty
pdf
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

karta nr: UMB146

Posiadacz nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym, a chcesz zmienić ją we własność? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenia można dokonać:

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - TUTAJ

Osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami 

Aby zgłosić przekształcenie użytkowania wieczystego we własność należy przygotować:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dostępny TUTAJ

2. Kserokopie aktu notarialnego nabycia nieruchomości bądź kserokopię postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku/nieruchomości 

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie przez ePUAP TUTAJ lub drogą mailową na adres: wmg@um.bydgoszcz.pl. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu 52 58 58 410 

W każdym momencie trwania użytkowania wieczystego

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 10 zł. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni)

B. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

C. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „opłata za wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych. Następnie otrzymasz decyzję, na której zostanie podana kwota opłaty za przekształcenie wraz w numerem konta rachunku bankowego do wpłaty.

Sprawę prowadzimy 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Referat Gospodarki Gruntami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. 10 tel. 52 58 58 410) 

1. W stosunku do gruntów będących własnością gminy odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. W stosunku do gruntów będących własnością Skarbu odwołanie wnosi się do do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314). 

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. W  niniejszym  postępowaniu  wnioskodawca  obowiązany  jest  do  uregulowania  stanu  prawnego  obejmującego  sprawy  spadkowe i wpisy  wieczystoksięgowe, w przeciwnym  wypadku  wydanie  stosownej  decyzji  staje  się niemożliwe. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  przysługuje wyłącznie osobom będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe (niezabudowanych budynkami mieszkalnymi)  lub zabudowane garażami albo przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym, ale zabudowane budynkami mieszkalnymi uległy przekształceniu w prawo własności z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U 2020 poz. 2040) – więcej informacji na ten temat – TUTAJ.