logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opłaty za wydanie prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (WUK-III.0143.9.26.2019)

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83), oraz rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1288 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014r., poz. 1706).

Opłaty

WYKAZ OPŁAT W TYM OPŁATA EWIDENCYJNA ZA WYDANIE PRAWA JAZDY, POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM, ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE:

 

-

Wydanie prawa jazdy po egzaminie ............................

100,50

zł.

-

Wymiana prawa jazdy lub wymiana z kodem „95”……

100,50

zł.

-

Pozwolenie na kierowanie tramwajem po egzaminie ..

30,50

zł.

-

Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne ………………………

50,00

zł.

-

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

100,50

zł.

-

Wtórnik krajowego prawa jazdy …….……………........

100,50

zł.

-

Wtórnik pozwolenia na kierowanie tramwajem  ..........

30,50

zł.

-

Międzynarodowe prawo jazdy ……………………….....

35,00

zł.

 

Opłaty powyższe należy przekazać na konto: lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi praw jazdy – pok. nr 113 lub 109, gdy dotyczy praw jazdy po egzaminie, ul. Grudziądzka 9-15 bud. A

Po egzaminie, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy należy niezwłocznie dostarczyć do tutejszego Wydziału pokój nr 109.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

Nr  08 1240 6960 3900 1024 0000 0000 (prawo jazdy, pozwolenie tramwaj)

 

Nr  43 1240 6960 3900 1027 0000 0000 (zezwolenia poj. uprzywilejowane)

 

 Polcard 2014

 


   WYKAZ INNYCH OPŁAT EWIDENCYJNYCH                                                                                                  

 

-

Za zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

0,50

zł.

-

Za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami …………………………..

0,50

zł.

-

Za wpisanie do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

1,00

zł.

 

Opłatę ewidencyjną należy uiścić na stanowisku obsługi – pok.111, tel. 52 58-58-232, 52 58-58-628

 


 

WYKAZ OPŁAT SKARBOWYCH:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

 

1.

Wydanie decyzji na wniosek strony ……………………..…….………………...

10,00

zł.

2.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zwolnienie z opłaty – dot.     poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej)

 

5,00

 

zł.

3.

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony …………………………………...

17,00

zł.

4.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (zwolnienie z opłaty – dot. m.in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów)

 

17,00

 

zł.

 

Od opłaty skarbowej zwolnienia wymieniono w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (m.in. osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa).

 

Opłaty powyższe należy przekazać na konto(nie wnosi się jej kartą płatniczą):

 

 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Bank PEKAO S.A.

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000