Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Wtórniki praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem. Wymiana z powodu zmian w dokumencie.

karta nr: UMB181

Zgubiłeś prawo jazdy? Uległo zniszczeniu? A może zmieniły się dane? Tutaj wyjaśnimy, jak uzyskać nowy blankiet prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Wniosek można złożyć poprzez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. - TUTAJ. Pamiętaj, o założeniu profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w przypadku utraty tego dokumentu, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także w przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w tym dokumencie.

1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz z oświadczeniem o utracie dokumentu – dostępny TUTAJ   RODO

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, (dot. pozwolenia na kierowanie tramwajem: należy dostarczyć do Urzędu przy składaniu wniosku drogą elektroniczną) wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych

3. Kserokopię prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem – w przypadku zniszczenia oryginału powodującego jego nieczytelność lub zmiany danych w posiadanym dokumencie

4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile są wymagane

5. Kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terenie RP jeśli jesteś obcokrajowcem

6. Do wglądu: 

A. Dowód osobisty 

B. Paszport jeśli jesteś obcokrajowcem

C. Oryginały składanych dokumentów 

A. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod  numer telefonu 52 58-58-132, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pokój nr 113 lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną. W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ.

B. Całą sprawę możesz zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni w przypadku prawa jazdy i nie dłużej niż 2 dni robocze w przypadku pozwolenia na kierowanie tramwajem. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Na stronie www.info-car.pl , możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pokój nr 113, tel. 52 58-58-132.

Skargę na czynność materialno – techniczną wnosi się do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego. W skardze wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - TUTAJ

W razie odnalezienia oryginału prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem podlega on zwrotowi w celu jego unieważnienia.

Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego należy, zatem przy odbiorze zwrócić poprzednie prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.

W przypadku składania wniosku osobiście proszę wniosek drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Osoba składająca wniosek elektroniczny ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową. 

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:

1. Oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane. 

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do wykonywania powyższej czynności,  właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Wtórnik prawa jazdy-utrata/zniszczenie
Wymiana prawa jazdy-zmiana danych
Wymiana prawa jazdy-wpisanie blokady alkoholowej
Wtórnik pozwolenia na kierowanie tramwajem-utrata / zniszczenie, zmiana danych
Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa