Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Karta kwalifikacji kierowcy /KKK/

karta nr: UMB281

Chcesz uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy? Pomożemy!

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Wniosek można złożyć poprzez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

TUTAJ PWPW .
Pamiętaj, o założeniu profilu zaufanego  albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kierowca, który posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy ale nie spełnia warunku do wydania polskiego krajowego prawa jazdy, o którym mowa w art. 11 ust . 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

A: Przed przystąpieniem do kwalifikacji lub szkolenia, w celu wygenerowania profilu kierowcy zawodowego /PKZ/ złóż następujące dokumenty:

 

1)   wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,  –  dostępny TUTAJ PDF   RODO 

2)   kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

3) kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;

5) oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;

6) wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej;

7) wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej -  w przypadku ubiegania się w wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;

8) kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:

a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009r.;

9)   kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach
z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny -
w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

10) kopię posiadanego prawa jazdy;

11) świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,
 w przypadku wydania takiego świadectwa w postaci papierowej – jeżeli ubiegasz się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy,

12) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy;

13) wzór podpisu na wniosku;

 

Do wglądu musisz przedstawić :

- oryginał prawa jazdy,

- oryginał karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli posiadasz,

- dokument potwierdzający tożsamość.

 

B: Ubiegając się o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie polskiej karty kwalifikacji kierowcy lub wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym na polską kartę kwalifikacji kierowcy, złóż następujące dokumenty:

 

1)   wniosek o wydanie kart kwalifikacji kierowcy,  – dostępny TUTAJ PDF   RODO 

2)   orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

3) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

4) kopię posiadanej karty kwalifikacji lub oświadczenie o jej zagubieniu – jeżeli jest wymagane,

5) kopię posiadanego prawa jazdy,

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

  1. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod  numer telefonu  52 58-58-132, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pokój nr 113 lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną. W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK TUTAJ.

B.      Całą sprawę możesz zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ.

W chwili ubiegania  się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego.

Na podstawie dostarczonych dokumentów, właściwy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kierowcy zawodowego /PKZ/  w systemie teleinformatycznym.

 

Na stronie www.info-car.pl , możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy,  ul. Grudziądzka 9-15 pokój nr 113, tel.52 58-58-132.

Skargę na czynność materialno – techniczną wnosi się do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego. W skardze wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami TUTAJ

Karta kwalifikacji kierowcy-wydanie/wymiana