Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Prawo jazdy i pozwolenie na kierowanie tramwajem /pkk - profil kandydata na kierowcę/

karta nr: UMB180

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może pozwolenie na kierowanie tramwajem? Pomożemy!

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Wniosek można złożyć poprzez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. - TUTAJ. Pamiętaj, o założeniu profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Osoba, która chce się ubiegać o daną kategorię prawa jazdy i osiągnęła wymagany minimalny wiek do kierowania, który wynosi (art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami): 

14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM

16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E

20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A

21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9

24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a)  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

b)  D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9

21 lat - dla tramwaju

21 lat - dla kolejki turystycznej

Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi (Art. 8 ust. 2):

18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E

19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D

Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi (Art. 8 ust. 2):

18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A

19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C

21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D

Przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy lub pozwolenie, w celu wygenerowania  profilu kandydata na kierowcę /pkk/, złóż następujące dokumenty do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia – dostępny TUTAJ   RODO

2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych

4. Zgodę rodzica lub opiekuna (podpis składany przy urzędniku) -  jeżeli jest wymagana

5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadasz

6. Jeżeli jesteś cudzoziemcem dołącz kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiujesz co najmniej od sześciu miesięcy.

7. Do wglądu musisz przedstawić: 

A. Oryginał prawa jazdy, jeżeli posiadasz

B. Dowód osobisty, legitymacja szkolna, lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL

C. Kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  jeśli jesteś obcokrajowcem

Po egzaminie potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy należy dostarczyć do tutejszego Urzędu (osobiście lub poprzez e-mail) – informacje o opłatach TUTAJ.

A. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod  numer telefonu  52 58-58-132, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pokój nr 113 lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną. W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ.

  B. Całą sprawę możesz zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz - TUTAJ

  Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, składa wniosek przed przystąpieniem do szkolenia, ale nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

  Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

  Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni w przypadku prawa jazdy i nie dłużej niż 2 dni robocze w przypadku pozwolenia na kierowanie tramwajem. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

  Na podstawie dostarczonych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym.

  Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pokój nr 113, tel. 52 58-58-132.

   

  Na stronie www.info-car.pl , możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - TUTAJ

  1. W przypadku składania wniosku osobiście proszę wniosek drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

  2. Osoba składająca wniosek elektroniczny ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

  3. Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:

  A. Oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem o ile są one wymagane

  B. Oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane

  3. Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne 

  lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie,  w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do wykonywania powyższej czynności, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

  OKRES WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY:

  Prawo jazdy kategorii (art. 13 ust. 1):

  1)   AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:

  a)  okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa 

  w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,

  2)   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.

  Art. 124. 4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. (…) lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

  Wydawanie prawa jazdy po egzaminie
  Pozwolenie na kierowanie tramwajem-po egzaminie
  Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa