Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

karta nr: UMB185

Tutaj wyjaśnimy, jak ubiegać się o przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Wniosek można złożyć poprzez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. -  TUTAJ. Pamiętaj, że wniosek elektroniczny musisz zostać opatrzony  profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Osoba ubiegająca się o przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

1. Wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia – dostępny  TUTAJ  RODO

2. Aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – o ile jest wymagane (w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub posiada nieaktualne orzeczenie lekarskie w aktach kierowcy)

3. Aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku – o ile jest wymagane ( w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdami) lub posiada nieaktualne orzeczenie w aktach kierowcy

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani – o ile jest wymagane

5. Kserokopię karty pobytu, wizy  lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  jeśli jesteś cudzoziemcem

Do wglądu: 

A. Dowód osobisty

B. Karta pobytu, wiza lub innego dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeśli jesteś cudzoziemcem

A. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: pokój nr 110 (tel. 52 58-59-255), pokój nr 111 (tel. 52 58-58-232, 52 58-58-628)  lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną. W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór  możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK -TUTAJ .

B. Całą sprawę możesz zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Gdy ustanie przyczyna lub upłynie okres cofnięcia uprawnień.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 110 i 111, tel. 52 58-58-232, 52 58-58-628, 52 58-59-255

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - TUTAJ

Przywróceniu nie podlega uprawnienie do kierowania pojazdami cofnięte z powodu:

1. Przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu Drogowego

2. Kierowania pojazdem w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami

3. Stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń.

Osoba, której cofnięto uprawnienia z w/w powodów jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy, do którego może przystąpić po otrzymaniu z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profilu kandydata na kierowcę generowanego na wniosek strony. W przypadku cofnięcia uprawnienia na okres przekraczający rok lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego , do którego może przystąpić po otrzymaniu z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profilu kandydata na kierowcę generowanego na wniosek strony.

W przypadku składania wniosku osobiście proszę wniosek drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Osoba składająca wniosek elektroniczny ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:

1. Oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeśli jest wymagane

2. Orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli jest wymagane

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani – jeśli jest wymagane

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.  Do wykonywania powyższej czynności,  właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Przywrócenie cofniętych uprawnień
Pozwolenia na kierowanie tramwajem-przywrócenie cofniętego uprawnienia
Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa