Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

karta nr: UMB184

Tutaj wyjaśnimy, jak odebrać zatrzymane prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

1. Wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu – dostępny  TUTAJ   RODO

2. Aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – o ile jest wymagane

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o ile jest wymagane

4. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, gdy wymagane jest wydanie nowego blankietu.

5. Do wglądu: 

A. Dowód osobisty

B. Karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: pokój nr 110 (tel. 52 58-59-255), pokój nr 111 (tel. 52 58-58-232, 52 58-58-628) lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną.

W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór  możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK -  TUTAJ.

Gdy ustanie przyczyna zatrzymania lub upłynie okres zatrzymania.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 110 (tel. 52 58-59-255), pokój nr 111 (tel. 52 58-58-232, 52 58-58-628).

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami -TUTAJ

1. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny (uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kontrolnego, dostarczeniu aktualnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego oraz dostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii lub zakończeniu okresu zatrzymania prawa jazdy)

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem na okres przekraczający 1 rok uzależniony jest od uzyskania pozytywnego wyniku z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji

3. Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje należy pobrać z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profil kandydata na kierowcę generowany na wniosek strony

4. W przypadku składania wniosku osobiście proszę wniosek drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Zwrot zatrzymanego pozwolenia na kierowanie tramwajem
Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa