logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot nadpłaty lub nienależnie dokonanej wpłaty mającej charakter cywilnoprawny (WK-III.0143.2.1.2014)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 - j.t.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot ze wskazaniem sposobu zwrotu nadpłaty: na rachunek bankowy, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku lub stwierdzenia nadpłaty z urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości, ul. Jezuicka 6-14, pokój 121, 206, 209, 210 tel. 52 5858-288.

Tryb odwoławczy

-

 

Dodatkowe informacje

1. W przypadku występowania zaległości mających charakter cywilnoprawny w zobowiązaniach niepodatkowych z innego tytułu, potrąca się te zaległości z powstałej nadpłaty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia potwierdza się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu (art. 498 i 499 k.c.).
2. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy albo adres zamieszkania (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.), lub w kasie Urzędu przy ul. Jezuickiej 6-14, pokój 220.

 

Formularze do pobrania