logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot wpłaty (WK-III.0143.3.1.2014)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 - j.t.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot ze wskazaniem sposobu zwrotu wpłaty: na rachunek bankowy, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/. 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni lub po uzyskaniu odpowiedzi na wysłane zawiadomienie o zarachowaniu wpłaty do sum do wyjaśnienia.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości tel. 52 5858-288 ul. Jezuicka 6-14, pokój 209.

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

1. Zwrot wpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub istniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy lub adres zamieszkania (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.), albo w kasie Urzędu.
2. Wpłaty należne na rzecz Miasta lub Skarbu Państwa z tytułu zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, lecz wpłacone lub przekazane przelewem przez zobowiązanego na niewłaściwy rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy zostają przeksięgowane z urzędu, niezwłocznie po ustaleniu prawidłowego rachunku.

Formularze do pobrania