Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Wymiana praw jazdy kierowcy zawodowego oraz karty motorowerowej.

karta nr: UMB182

Tutaj wyjaśnimy, jak uzyskać nowy blankiet prawa jazdy dla kierowców wykonujących transport drogowy /PKZ - profil kierowcy zawodowego/ oraz wymienić kartę motorowerową na prawo jazdy kat. AM.

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Wniosek można złożyć poprzez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. - TUTAJ. Pamiętaj, o założeniu profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Osoba ubiegająca się o wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej lub ubiegająca się o wymianę karty motorowerowej.

1: Jeśli ubiegasz się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej , kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego, w celu wygenerowania profilu kierowcy zawodowego /PKZ/, złóż następujące dokumenty:

A. Wniosek o wydanie prawa jazdy – dostępny TUTAJ   RODO

B. Kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

C. Kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

D. Kopię wydanego  w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy.

E. Kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E lub  wydane do dnia 10 września 2009r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy.

F. Kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:

1) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

2) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,  potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D
lub D+E wydano po dniu 10 września 2008r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009r.;

G. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

H. Kopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane;

I. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

2. Karta motorowerowa podlega wymianie na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat i po przedłożeniu wymaganych dokumentów:

A. Wniosek o wydanie prawa jazdy – dostępny TUTAJ  RODO 

B. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych

C. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

D. Zgodę rodzica lub opiekuna (podpis składany przy urzędniku), jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat

E. Kartę motorowerową

Do wglądu: dowód osobisty, legitymacja szkolna, oryginały składanych dokumentów.

A. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod  numer telefonu  52 58-58-132, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pokój nr 113 lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną. W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór  możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ .

B. Całą sprawę możesz zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

W chwili ubiegania się o dokonanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. W przypadku ubiegania się o wymianę karty motorowerowej po osiągnięciu wymaganego wieku.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni w przypadku prawa jazdy. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Na podstawie dostarczonych dokumentów, właściwy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy,
 w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kierowcy zawodowego /PKZ/ w systemie teleinformatycznym.

 

Na stronie www.info-car.pl , możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pokój nr 113, tel. 52 58-58-132

Skargę na czynność materialno – techniczną wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - TUTAJ

W przypadku składania wniosku osobiście proszę wniosek drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Osoba składająca wniosek elektroniczny ubiegająca się o wydanie prawa jazdy  dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:

1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane,

2) kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA)o ile jest wymagane,

3) kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i badań profilaktycznych) o ile jest wymagane,

4)  kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy o ile jest wymagane.

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie,  w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do wykonywania powyższej czynności, właściwy organ wydający prawo jazdy wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Wymiana prawa jazdy-wpisanie kodu 95
Wymiana prawa jazdy-wymiana karty motorowerowej (kat. AM)
Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa