logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora (WUK-I.0143.4.15.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

A.  WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,

- 1 fotografia,

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:
a/ szkolenia podstawowego,
b/ szkolenia uzupełniającego, jeżeli jest wymagane,

- orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora  wystawione przez lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych oraz uprawnionego do przeprowadzania  badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenie psychologiczne  o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

- kserokopia prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu  przez okres co najmniej:

a/  2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A - przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,

b/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B - przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,

c/ 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio  kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – przy rozszerzaniu uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

d/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem,

- dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; zgłoszenia na egzamin dokonuje organ do którego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.

 

B.  WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców 

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:

a/ szkolenia podstawowego,
b/ szkolenia uzupełniającego, jeżeli jest wymagane,

- dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; zgłoszenia na egzamin dokonuje organ do którego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji wykładowców.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 104, tel. 58-58-042.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-