logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opłaty dot. licencji, stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców (WUK-I.0143.13.24.2020)

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1791 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1288 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 

Opłaty

WYKAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA: 

 

1.

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców ………

50,00

zł.

2.

Wpis do rejestru działalności regulowanej ośrodka szkolenia kierowców ….

500,00

zł.

3.

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia ……………….

500,00

zł.

4.

Udzielenie uprawnień do wykonywania transportu drogowego:

 

 

 


wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:

na okres

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

Kwota:

200,00 zł.

250,00 zł.

300,00 zł.

1 wypis (11%)

22,00 zł.

27,50 zł.

33,00 zł.

Zmiana posiadanej licencji wydanej do dnia 31.12.2019 r.[1]

20,00 zł.

25,00 zł.

30,00 zł.

 


[1] §2 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463) W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 1 stycznia 2020 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanej licencji, stosuje się przepisy dotychczasowe.


licencję w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

na okres:

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

kwota:

320,00 zł.

380,00 zł.

450,00 zł.

1 wypis (11%)

35,20 zł.

41,80 zł.

49,50 zł.

 

licencję w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

na okres

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

kwota:

800 zł.

900 zł.

1.000 zł.

 

 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy:

za zezwolenie  - 1000 zł

 

inne opłaty obowiązujące przy udzielaniu licencji/zezwolenia:

 

- za każdy pojazd zgłaszany do zezwolenia / licencji: 10% opłaty za udzielone uprawnienie, (opłata za uzyskanie zezwolenia, licencji),

- za wydanie wypisu z zezwolenia / licencji: 1% opłaty za udzielone  uprawnienie,

  

5.

zmianę zezwolenia/ licencji 

10% opłaty za zezwolenie/ licencję

6.

wydanie wypisu na pojazd nie zgłoszony we wniosku o zezwolenie /licencję:

11% opłaty za zezwolenie/ licencję

7.

wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia/ licencji

  5% opłaty za zezwolenie/ licencję

8.

wydanie wypisu w innych przypadkach

  1% opłaty za zezwolenie/ licencję

9.

wydanie wtórnika zezwolenia/ licencji (okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy)

10% opłaty za zezwolenie/ licencję

10.

wydanie wtórnika zezwolenia/  licencji (okoliczności zależne od przedsiębiorcy):

25% opłaty za zezwolenie/licencję

11.

przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia/ licencji (spadkobranie, połączenie, podział, przekształcenie)

5% opłaty za zezwolenie/licencję

12.

wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne:

500,00 zł.

13.

wydanie wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne dla każdego zgłoszonego pojazdu:

100,00 zł.

14.

zmianę zaświadczenia z powodu zmiany danych po zwróceniu dotychczasowych dokumentów (nie dot. zmiany formy prawnej)

25,00 zł.

15.

wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany zaświadczenia:

 10,00 zł.

16.

wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia:

 100,00 zł.

 

Opłaty powyższe należy przekazać na konto: lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi – hale rejestracyjne:
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

 

Nr 521240 6960 3900 1025 0000 0000 (transport drogowy)

Nr 721240 6960 3897 1026 0000 0000 ( TAKSÓWKI )

 


                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WYKAZ OPŁAT SKARBOWYCH:

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

1.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów ………………

 

412,00

zł.

2.

Zmiana wpisu do rejestry działalności regulowanej jeżeli dot. ona rozszerzenia zakresu działalności stacji kontroli pojazdów – 50% …..

 206,00

zł.

3.

Wydanie uprawnienia diagnosty .………………………………….……

48,00

zł.

4.

Decyzja o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe lub na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej …………………..………

 10,00

 zł.

5.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zwolnienie z opłaty – dot.     poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej)

5,00

zł.

6.

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony (ws zatrudnienia nie podlega opłacie) ………………………………………………………………………

17,00

zł.

7.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (zwolnienie z opłaty – dot. m.in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów)

 

 

17,00

 

zł.

 

 

 

 Opłaty powyższe należy przekazać na konto:

 

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Bank PEKAO S.A.

Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

-

Jednostka odpowiedzialna

-

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

-