logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przedłużenie_wymiana_wydanie wtórnika legitymacji instruktora (WUK-I.0143.11.14.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

-         wniosek o przedłużenie ważności / wymianę / wydanie wtórnika legitymacji instruktora,

-         orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora  wystawione przez lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych oraz uprawnionego do przeprowadzania  badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

-         orzeczenie psychologiczne  o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

-         zdjęcie (w przypadku wymiany lub wydania wtórnika legitymacji),

-         oświadczenie o utracie / zniszczeniu dokumentu,

 

Do wglądu :

  - oryginał prawa jazdy.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 104, tel. 58-58-042.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-