logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami (WUK-III.0143.6.17.2020)

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie cofniętego uprawnienia,
2. Załączniki:
- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, lub posiada nieaktualne orzeczenie lekarskie w aktach kierowcy,
- aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, lub posiada nieaktualne orzeczenie w aktach kierowcy.
Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,
- karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.

Termin

Do 30 dni od chwili złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 111, tel. 58-58-232, 58-58-132, 58-58-205.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przywróceniu nie podlega uprawnienie do kierowania pojazdami cofnięte z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Osoba, której cofnięto uprawnienia z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.
W przypadku cofnięcia uprawnienia powyżej roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, do którego może przystąpić po otrzymaniu z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profilu kandydata na kierowcę generowanego na wniosek strony.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

 

UWAGA !!! ESK PWPW

 

Opłatę proszę dokonywać na konto bankowe wskazane w niniejszej karcie usług, a następnie scan PDF załączyć do wniosku elektronicznego. Kontakt ułatwia podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz 231 z późn. zm.):

§  23. 

1.  Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.

3.  Wniosek elektroniczny opatruje się:

1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.  Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

5.  Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

2) oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.

6.  Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

7.  Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do składanego wniosku elektronicznego.

§  24.  W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

§  25.  Do wykonywania czynności, o których mowa w § 23 i § 24, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.