logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami (WUK-III.0143.6.16.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie cofniętego uprawnienia,
2. Załączniki:
- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, lub posiada nieaktualne orzeczenie lekarskie w aktach kierowcy,
- aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, lub posiada nieaktualne orzeczenie w aktach kierowcy.
Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,
- karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.

Termin

Do 30 dni od chwili złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 111, tel. 58-58-232, 58-58-132, 58-58-205.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przywróceniu nie podlega uprawnienie do kierowania pojazdami cofnięte z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Osoba, której cofnięto uprawnienia z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.
W przypadku cofnięcia uprawnienia powyżej roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, do którego może przystąpić po otrzymaniu z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profilu kandydata na kierowcę generowanego na wniosek strony.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.