logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych (WUK-I.0143.5.17.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

-         wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

-         oświadczenie o treści: „świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §6 Kodeksu karnego, oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 104, tel. 58-58-042.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje