logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem po egzaminie oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (WUK-III.0143.1.23.2020)

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

A: wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po egzaminie.

Przed rozpoczęciem szkolenia osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę, składa następujące dokumenty do właściwego organu wydającego prawo jazdy:

1)   wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem,

2)   orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

3)   kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, (dot. pozwolenia na kierowanie tramwajem : należy dostarczyć do Urzędu także przy składaniu wniosku drogą elektroniczną) wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

4)   zgodę rodzica lub opiekuna (podpis składany przy urzędniku) – jeżeli jest wymagana;

5)   kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

6)   cudzoziemiec dołącza kserokopiękarty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

Po egzaminie potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy należy dostarczyć do tutejszego Wydziału pokój nr 109.

Do wglądu :

- oryginał prawa jazdy, jeżeli posiada,

- dowód osobisty, legitymacja szkolna, lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,

- karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.

 

B: wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

1)   wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia,

2)   kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,

3)   kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,

4)   kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.

 

Warunkiem wydania/przedłużenia ważności zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów oraz dowodu osobistego lub zaświadczenia z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL oraz paszportu w przypadku obcokrajowca.

Zezwolenie ważne jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Zakres zezwolenia odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych. 

Termin

Do 30 dni od daty wpływu dokumentów po egzaminie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przypadku prawa jazdy i do 2 dni w przypadku pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz do 2 dni w przypadku zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 hala rejestracyjna tel. 58-58-343, lub pokój nr 113 tel. 58-58-132.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi (art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami):

 

14 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

16 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

18 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

20 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

21 lat- dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

21 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;

24 lata- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a)  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

b)  D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

21 lat- dla tramwaju;

15 lat- dla pojazdu zaprzęgowego;

10 lat- dla roweru;

17 lat- dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;

13 lat- dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

21 lat- dla kolejki turystycznej,

21 lat– dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;

Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi (Art. 8 ust. 2):

18 lat- dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;

19 lat- dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

 

Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi (Art. 8 ust. 2)::

18 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;

19 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;

21 lat- dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

 

 

OKRES WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY:

 

Prawo jazdy kategorii (art. 13 ust. 1):

1)   AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:

a)  okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,

2)   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.

 

Art. 124. 4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. (…) lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne odbywa sięna wydzielonym stanowisku hali rejestracyjnej tel. 58-58-343 lubw pokoju nr 113, tel. 58-58-132.

W przypadku posiadania przez tutejszy organ dokumentów po niezdanym egzaminie w ubiegłych latach generowany jest profil kandydata na kierowcę na wniosek strony.

 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

 

 

UWAGA !!! ESK PWPW

 

Opłatę proszę dokonywać na konto bankowe wskazane w niniejszej karcie usług, a następnie scan PDF załączyć do wniosku elektronicznego. Kontakt ułatwia podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz 231 z późn. zm.):

§  23. 

1.  Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.

3.  Wniosek elektroniczny opatruje się:

1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.  Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

5.  Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

2) oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.

6.  Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

7.  Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do składanego wniosku elektronicznego.

§  24.  W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

§  25.  Do wykonywania czynności, o których mowa w § 23 i § 24, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.