logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wymiana praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem (WUK-III.0143.3.19.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

A:wymiana praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem:

1.     Wniosek o wymianę uprawnień.

2.     Załączniki:
- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- kserokopia prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest ono wymagane,


3. Do wglądu:

- oryginał prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem,

- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,

- karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.

 

B: wpis odpowiedniego kodu do prawa jazdy dla kierowców wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne (oryginały dokumentów do wglądu):

- wniosek o wydanie prawa jazdy,

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisamiustawyz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- kserokopia prawa jazdy,

- kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne,

- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i badań profilaktycznych),

- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

C: karta motorowerowa podlega wymianie na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat i po przedłożeniu wymaganych dokumentów:

 

- wniosek o wydanie prawa jazdy,

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

-zgoda rodzica lub opiekuna (podpis składany przy urzędniku), jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.,

- karta motorowerowa.

Do wglądu:

- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,

- legitymacja szkolna.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy oraz do 2 dni od daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 113, tel. 58-58-132.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Terminy wymiany praw jazdy:
1. wydanych przed dniem 1 października 1968r. - do dnia 30 czerwca 2001r.
2. wydanych między 1 października 1968r. a 31 grudnia 1983r. - do dnia 31 marca 2003r.
3. wydanych od 1 stycznia 1984 do 30 kwietnia 1993 - do dnia 31 grudnia 2004r.
4. wydanych od 1 maja 1993 do dnia 30 czerwca 1999 – do dnia 30 czerwca 2006r.

Termin wymiany pozwoleń na kierowanie tramwajami:

- wydanych przed 1 lipca 1999r. - do dnia 30 czerwca 2001r.

Prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajami tracą ważność po upływie terminów ustalonych do ich wymiany.

Odbiór prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, odbywa się na wydzielony stanowisku hali rejestracyjnej tel. 58-58-343 lub w pokoju nr 113 tel. 58-58-132.

Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.