logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (WUK-III.0143.4.19.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie,

2.   Załączniki:

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy (przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP ). W przypadku gdy prawo jazdy nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego, do którego można przystąpić po otrzymaniu profilu kandydata na kierowcę generowanego przez tutejszy Wydział na wniosek strony,

- kserokopia karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terenie RP w przypadku obcokrajowca.

3. Do wglądu:
- paszport lub dowód osobisty,

- oryginały składanych dokumentów.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku lub wpłynięcia dokumentów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 113, tel. 58-58-132, 58-58-232, 58-58-205.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-         osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego prawa jazdy,

-         wymianie podlega tylko ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą.

Odbiór prawa jazdy odbywa się na wydzielonym stanowisku hali rejestracyjnej tel. 58-58-343 lub w pokoju nr 113 tel. 58-58-132.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.