logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (WUK-II.0143.11.17.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

 

 1. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,

 2. pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,

 3. karta pojazdu - w przypadku zatrzymania za brak wpisu (np. hak, taxi, gaz, L, vat).

   

   

  - Do wglądu:

  - dokument tożsamości właściciela

  - polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia,

-    w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku. 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,58-58-408, fax. 58-58-602,

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax.58-58-936

Pokój 103: tel. 58-58-182,

Pokój 108a: tel. 58-58-195.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-