logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (WUK-I.0143.1.14.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2. oświadczenie, o treści:

-         dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,

-         przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.

3.   Wykaz diagnostów z wzorami podpisów.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 58-58-134.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Organ odmawia dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w przypadku, gdy:

-         wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

-         przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.