logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie uprawnienia diagnosty do dokonywania badań technicznych pojazdów (WUK-I.0143.2.14.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2.   Załączniki:

-         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i wymagane lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

-         zaświadczenie o ukończeniu szkoleniadla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

-         zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego,

-         kopie opłaty za wydanie uprawnienia diagnosty,

-         oświadczenie, iż załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie cofnięto wnioskodawcy uprawnienia diagnosty.

3.   Zmiany: dokumenty uzasadniające zmianę treści uprawnienia.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 58-58-134.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-