logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia o spłacie należności pieniężnej (WK-III.0143.1.1.2014)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 - j.t. ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia /druk dostępny/,
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
3. Dowód osobisty do wglądu lub pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa:
– za każdy wydany egzemplarz zaświadczenia 17 zł,
– w razie przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy lub odbioru zaświadczenia 17 zł,
– w razie poświadczenia zgodności z oryginałem, przedłożonej kopii pełnomocnictwa plus 5 zł,
płatne przelewem na rachunek Miasta Bydgoszczy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, bądź w punkcie obsługi klienta Bank PeKaO S.A. ul. Jezuicka 10, w dniu złożenia wniosku, przedłożenia pełnomocnictwa.

Termin

Niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości tel. 52 5858-288, ul. Jezuicka 6-14, pokój 209.

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie dotyczące spłaty należności zabezpieczonych hipotecznie, ujętych w ewidencji księgowej Referatu należy przedłożyć wyciąg z Księgi Wieczystej lub zawiadomienie Sądu Rejonowego o wpisie hipoteki.