logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (WUK-I.0143.6.8.2011)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Załączniki:

-         dokument uzasadniający dokonanie zmiany,

-         oświadczenia, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i przedsiębiorca nadal spełnia warunki określone w przepisach prawa (wzór oświadczenia załączony),

-         pełnomocnictwo w przypadku załatwiania spraw przez osoby trzecie.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 58-58-134.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-