Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Kradzież tożsamości / Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych Twojego dziecka lub innej osoby

karta nr: UMB17

Podejrzewasz, że dane osobowe Twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, którą się opiekujesz (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób?

W przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego można zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy.

W zgłoszeniu uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Urzędnik może cię poprosić o przedstawienie informacji uzasadniających zgłoszenie. Możesz dołączyć dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz np.

  • pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz, informujące o wycieku jego danych osobowych
  • wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz
  • zaświadczenie np. z policji

Zabierz ze sobą swój dokument tożsamości oraz dowód osobisty osoby, w imieniu której dokonujesz zgłoszenia.

 

1. Rodzic.

2. Opiekun prawny, kurator w imieniu:

A. Dziecka do 18. roku życia,

B. Innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej z dokumentem potwierdzającym, że jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem np. orzeczenie sądu (dla wniosku składanego przez internet jego skan),

3. Pełnomocnik w imieniu osoby, która go do tego upoważniła. 

1. Osobiście – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

2. Przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.  Druk pełnomocnictwa dostępny jest TUTAJ

3. Poprzez obywatel.gov.pl (dołącz dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości), a w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo załącza się skan pełnomocnictwa szczególnego - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. W serwisie obywatel.gov.pl sprawę zrealizujesz TUTAJ

 UWAGA! Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych powoduje unieważnienie dowodu osobistego. Unieważnionym dokumentem nie można się posługiwać. Należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego wpisując powód wymiany – kradzież tożsamości. 

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A.  ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225,

B. ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w nw. godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330