Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Numer PESEL

karta nr: UMB53

Jeśli nie masz numeru PESEL, a prawo wymaga od Ciebie posiadania tego numeru, możesz wystąpić o jego nadanie.

Wniosek musisz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. UWAGA. Brak możliwości złożenia wniosku przez Internet.

1. Numer PESEL nadawany jest z urzędu po wykonaniu obowiązku meldunkowego.                                        

2. W przypadku noworodków (urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

3. Obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości. 

4. Cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zarejestrowaniem prawa stałego lub czasowego pobytu.

5. Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (na umotywowany wniosek przez osobę zainteresowaną).

1. Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu:

A. Formularz "zgłoszenie pobytu stałego"(dostępny TUTAJ) lub "zgłoszenie pobytu czasowego"- dostępne TUTAJ

B. Dowód osobisty lub paszport, a dla cudzoziemców - paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP   tj.: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy.

C. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2. Nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (złożenie wniosku):

A. Wniosek o nadanie numeru PESEL - dostępny TUTAJ

B. Wskazanie podstawy prawnej, która zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.

C. Odpis skrócony aktu urodzenia  (na podstawie danych zawartych we wniosku – tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).

D. Odpis skrócony aktu małżeństwa  (na podstawie danych zawartych we wniosku – tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).

E. Dowód osobisty lub paszport.

F. Dokumenty potwierdzające podstawę prawną do uzyskania numeru PESEL.

1. Podczas zgłoszenia meldunku właściwy druk meldunkowy składasz :

A. W Biurze Meldunkowym  przy ulicy Jezuickiej 14A, tel. 52 58 58 126

B. W Biurze Meldunkowym przy ulicy Popr. Emilii Gierczak 6, tel. 52 58 58 735

2. Na podstawie odrębnych przepisów wniosek składasz  osobiście :

A. W Biurze Meldunkowym  przy ulicy Jezuickiej 14A, tel. 52 58 58 126

B. W Biurze Meldunkowym przy ulicy Popr. Emilii Gierczak 6, tel. 52 58 58 735

Nie podlega opłacie.

Bez zbędnej zwłoki. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

Nie przysługuje.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe ul. Popr. Emilii Gierczak 6).               

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 2020r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020.930).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t.j. Dz.U. 2015.1984).

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021.735 z poźn. zm.).

W przypadku osób, które obowiązane są do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów minister właściwy do spraw informatyzacji  nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.  Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów składsz na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.

Informacja RODO dostępna TUTAJ