Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Dowód osobisty - złóż wniosek.

karta nr: UMB19

Kończy się ważność Twojego dowodu osobistego? A może Twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód z odciskami palców? Zbliżają się Twoje 18 urodziny, nie masz jeszcze dowodu osobistego a chcesz wyrobić swój pierwszy dokument tożsamości? Złóż wniosek osobiście!

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w następujących przypadkach:

1.            Uzyskania pełnoletniości (wniosek może złożyć każdy, kto kończy 18 lat za mniej niż 30 dni).

2.            Upływu terminu ważności.

3.            Zmiany danych zawartych w dowodzie, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia. Jeżeli posiadasz dowód osobisty w którym zamieszczony jest adres zameldowania, a go zmienisz bądź się wymeldujesz, nie stanowi to podstawy do jego wymiany. UWAGA! Po zmianie danych (np. zmiana nazwiska, imienia) Twój dowód osobisty zostanie unieważniony z mocy prawa po 120 dniach!

4.            Zmiany wizerunku twarzy.

5.            Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

6.            Unieważnienia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

7.            Żądania wymiany dowodu osobistego:

A.           Na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

B.            W którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

C.            Uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,

D.            Którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców.

8.            Ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego,w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

9.            Kradzieży tożsamości.

10.          Wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

UWAGA! Jeśli Twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

 Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

1.            Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (podpis należy złożyć przy urzędniku) – wniosek dostępny jest TUTAJ

2.            Aktualną, kolorową fotografię.

3.            W przypadku wymiany dokumentu z powodu kradzieży tożsamości, dokument, który uprawdopodobni kradzież Twojej tożsamości

4.            Aktualny dowód osobisty

Aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy (należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

Zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (52) 58 58 651, -885, -225, -733. 

Urząd zapewni przyjęcie wniosku w miejscu Twojego pobytu.

Osoby, które z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności nie mogą osobiście złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego, powiadamiają o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę. Należy zgłosić to pod numerem telefonu (52) 58 58 247.

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach – poinformuje Cię o tym urzędnik.

Dokument jest bezpłatny. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A. ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225, 

B. ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2019.400)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w n/w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330