Translate:
Sprawy
obywatelskie
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych osobom fizycznym.

karta nr: UMB13

Chcesz uzyskać zaświadczenie o swoich danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub kserokopię dokumentów z koperty dowodowej?

1.            Zaświadczenie z dokumentacji związanej z dowodem osobistym (na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego - KPA)

2.            Zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)

3.            Kserokopię dokumentów z koperty dowodowej

1. Przez internet - posiadając profil zaufany sprawę zrealizujesz TUTAJ  lub TUTAJ

2. Osobiście – ul. Jezuicka 6A (wejście od ul. Jezuickiej 4A), pok. nr 1, tel. (52) 58 58 247 - na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

3. Listownie - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Jezuicka 6A, 85-102 Bydgoszcz.

1. Posiadacz dowodu osobistego.

2. Rodzic, opiekun prawny albo kurator w imieniu swojego dziecka lub podopiecznego.

3. Pełnomocnik  

1.            Wniosek:

A. o wydanie zaświadczenia z  dokumentacji związanej z dowodem osobistym (na podst. art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego) dostępny TUTAJ 

B. o udostępnienie danych w trybie jednostkowym (zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych) dostępny TUTAJ 

C. o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym dostępny TUTAJ 

2.            Dowód opłaty.

3.            Dowód osobisty albo inny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.

4.            Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli sprawę załatwiasz przez internet ich skan). W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

1. Opłata skarbowa za zaświadczenie z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego) wynosi 17 zł.

2. Opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (udostępnienie danych w trybie jednostkowym dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby oraz udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym) wynosi 31 zł.

3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie) opłata wynosi 17 zł. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki – pełnomocnictwo jest bezpłatne.

1.            Zapłacić można:

A.           Przelewem bankowym:

               - opłata za zaświadczenie (17 zł) na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „opłata za zaświadczenie”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

               - opłata za udostępnienie danych (31 zł) na konto numer 85 1240 6960 3903 1023 0000 0000 w tytule przelewu wpisz "opłata za udostępnienie danych", odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

B.            W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4A, parter.

C.            Na poczcie (poczta znajduje się również na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Przyrzecze 13, parter).

Referat Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 6A (wejście od ul. Jezuickiej 4A), pok. nr 1, tel. (52) 58 58 247. 

Sprawę realizujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym służy zażalenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2022.671)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022.2142)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022.2000)

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023.57)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym (Dz.U.2016.319)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Opłata skarbowa za zaświadczenie z dokumentacji związanej z dowodem osobistym (na podst. art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego)
Zaświadczenie z dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Opłata za zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w RDO
Zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa w zakresie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych