Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Informacja o środowisku i jego ochronie

karta nr: UMB243

Interesujesz się stanem środowiska w mieście? Informacje oraz dokumenty na temat środowiska i jego ochrony uzyskasz w prosty sposób. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o środowisku jest udostępniania na pisemny wniosek złożony:

 1. Poprzez stronę www.obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE.
 2. Drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: wzr@um.bydgoszcz.pl
 3. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 4. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206
 5. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Pisemny wniosek nie jest konieczny, jeśli informacja nie wymaga wyszukania.

Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu, osobie fizycznej lub prawnej, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Dostęp do informacji przysługuje niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, wieku i zdolności do czynności prawnych, a także niezależnie od tego, czy żądający informacji ma jakikolwiek interes prawny lub faktyczny związany z informacją lub sprawą, której informacja dotyczy.

Należy wypełnić wniosek. Druk wniosku dostępny jest TUTAJ.

Złożyć wniosek:

 1. Przez Internet bez konieczności wizyt w Urzędzie. W przypadku korzystania z adresu www.obywatel.gov.pl pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany.
 2. Drogą elektroniczną na adres: wzr@um.bydgoszcz.pl
 3. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 4. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą lub w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie;
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 • informacje należało wyszukać;
 • informacje przekształcono w formę wskazaną we wniosku;
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych;
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysokość opłaty zostanie określona każdorazowo po przygotowaniu dla ciebie informacji.

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcanie informacji o środowisku i jego ochronie określa się na postawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 120).

Opłatę, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, tytułem: udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.

Sposób zapłaty:

 • przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości, nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697,
 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w bezprowizyjnym Banku PKO S.A.,
 • w placówce pocztowej,
 • przy odbiorze przesyłki.

 • jeśli informacje, o które pytasz we wniosku, są w publicznie dostępnym wykazie danych – od razu lub do 3 dni od złożenia wniosku,
 • jeśli wysyłasz wniosek listem, e-mailem, przez platformę ePUAP lub składasz w siedzibie instytucji – do miesiąca od złożenia wniosku,
 • jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – do 2 miesięcy.

Referat Polityki Środowiskowej Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 208, tel.: (52) 58 58 070.

Jeżeli Urząd odmówi ci udostępnienia informacji będziesz mógł złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie dostarcz do Urzędu, który przekaże je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 120),

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Obowiązek informacyjny - RODO w załączniku.