Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Informacja o wyrobach zawierających azbest.

karta nr: UMB276

Masz na dachu eternit? Na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest? PAMIĘTAJ, składaj Informację o wyrobach zawierających azbest.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą – informację złóż do Urzędu Miasta Bydgoszczy:

 1. Poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl. po zalogowaniu wypełnij formularza PISMO OGÓLNE dostępny TUTAJ i załącz do niego wypełnioną Informację o wyrobach zawierających azbest, którą znajdziesz  TUTAJ lub TUTAJ.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
 3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206,
 4. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:

·           ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,

·           ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku.

 

Pozostali użytkownicy wyrobów zawierających azbest, informację składają Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości).

Informację o wyrobach zawierających azbest, wypełnioną na formularzu dostępnym TUTAJ lub TUTAJ.

Informację wypełnij w 2 egzemplarzach. Jeden złożysz w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Drugi egzemplarz jest dla Ciebie. Przechowuj go przez rok, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Do wypełnienia informacji będziesz potrzebował sporządzoną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Znajdziesz w niej informacje o stopniu pilności.

Odszukaj „Ocenę…” z ostatniej kontroli stanu wyrobów zawierających azbest lub wypełnij w 1 egzemplarzu formularz dostępny TUTAJ lub TUTAJ.

 

Podlicz wynik. Wskaże Ci on:

 • czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności)
 • czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności)
 • czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).

Przechowuj „Ocenę…” wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Złożyć wypełniony formularz Informacji o wyrobach zawierających azbest:

 1. Poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl. po zalogowaniu wypełnij formularza PISMO OGÓLNE dostępny TUTAJ i załącz do niego wypełnioną Informację o wyrobach zawierających azbest.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
 3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206,
 4. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku.

Informację składaj corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

 

Złóż ją również za rok, w którym wyroby zawierające azbest zostały ostatecznie usunięte z Twojej nieruchomości, podając ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia.

Twoja informacja zostanie wprowadzona do Bazy Azbestowej, administrowanej przez Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w terminie do 31 marca, w roku, w którym ją złożysz.

Jeżeli informacja będzie niekompletna, wezwiemy Cię do jej uzupełnienia.

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210, tel.: (52) 58 58 040.

art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

Wyroby zawierające azbest, ze względu na zagrożenie jakie stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

 

Na mapie dostępnej TUTAJ, udostępnionej w Elektronicznym Systemie Informacji Przestrzennej do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Ministerstwa Rozwoju i Technologii, możesz sprawdzić czy Twoja nieruchomość jest uwzględniona w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla miasta Bydgoszczy.

 

Informacje o azbeście możesz znaleźć na stronie:

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/odpady/azbest/

Baza azbestowa

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ