Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Informacja o środowisku i jego ochronie

karta nr: UMB92

Chcesz uzyskać informacje o środowisku i jego ochronie ? Tutaj wyjaśniamy, co musisz zrobić.

Złożenie wniosku można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dołączamy podpisany wniosek dostępny TUTAJ

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie może złożyć każdy podmiot żądający informacji o środowisku i jego ochronie. 

Wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – wniosek dostępny jest TUTAJ. We wniosku wskaż sposób udostępnienia informacji.

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ. Do podpisania wniosku możesz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów 

2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1

3. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę

4. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

A. 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej

B. 1,5 zł za stronę kopii kolorowej

5. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie

A. 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2

B. 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4 

C. 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8 

D. 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16

6. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD 

7. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1

8. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego

9.  Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej

10. Opłaty, o których mowa w pkt. I - IV, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący

11. Opłatę, uiszcza się po jej ustaleniu, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697, tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo, dane osoby, która udzieliła pełnomocnictwo

12. Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Informacja o środowisku i jego ochronie jest udostępniania nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy. 

Referat Kontroli i Sprawozdawczości Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymiw Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pokój nr 154 tel.: 52 58 59 137

W przypadku odmowy udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie wydana zostaje decyzja  administracyjna. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

Art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023 r. poz. 1094 t.j. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U z 2022 r. poz. 120 t.j. )

1. Informację niewymagającą wyszukiwania, udostępnia się bez pisemnego wniosku. 

2. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. 

3. Nie pobiera się opłaty, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji. 

4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

5. Informacja RODO dostępna TUTAJ