Translate:
Budownictwo
i architektura
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

karta nr: UMB261

Chcesz usunąć drzewo ? Planujesz wycinkę krzewów? Pamiętaj, że możesz potrzebować zezwolenia Urzędu Miasta Bydgoszczy w tej sprawie.

Wniosek można złożyć  poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl o decyzję wystąpisz TUTAJ.

Wniosek  nie dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - procedura dostępna w karcie usługi UMB 259.

 1. Posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

 2. Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 

Nie każdą wycinkę należy zgłosić. TUTAJ znajdziesz opis sytuacji, w których wycinka nie musi być zgłoszona. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/art-83f/

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - TUTAJ

 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością - TUTAJ lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń – TUTAJ

 3. Rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na nieruchomości lub wykonany (podpisany) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych projektowanych na nieruchomości

 4. Dokumenty dodatkowe:

 • Zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność - TUTAJ

 • Zgoda właściciela, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - TUTAJ

 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku
  o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów - dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych TUTAJ

 • projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy lub umowę dotyczącą zarządzania nieruchomością wspólną – dotyczy np.: wspólnot mieszkaniowych.

 • Informacja o wykonanych nasadzeniach zastępczych – TUTAJ

 

 

Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa wyżej, nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową;
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Całą sprawę możesz  zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ.

 1. Za złożenie wniosku wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty.

 2. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty.

 3. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Zapłacić można:

 1. W bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni; ul. Jezuicka 4A)

 2. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16)

 3. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata za pełnomocnictwo – wycinka drzew/krzewów”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zezwolenia wydajemy w ciągu 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających postępowania wyjaśniającego, czas wydania decyzji może wynieść 60 dni lub więcej.

Wydanie zezwolenia poprzedza wizja lokalna nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa lub/i krzewy.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 i 10, tel.: 52 58 58 621, 52 58 58 697, 52 58 59 507.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów stanowiących własność gminy (np.: szkoły), wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W niniejszym przypadku w pierwszej kolejności należy wystąpić do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie drzew – wniosek znajdziesz TUTAJ.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa-krzewu
Za pełnomocnictwo