Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

karta nr: UMB221

Planujesz realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, znajdującego się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)? Wobec powyższego konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniżej wyjaśniamy, co należy zrobić.

  Wniosek można złożyć:

 1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 2. Elektronicznie poprzez platformę ePUAP (UWAGA - załączniki do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 1, 2, 3a uouioś należy złożyć również w formie papierowej)
 3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206
 4. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który znajdziesz TUTAJ  (lub w przypadku, gdy składasz wniosek w formie dokumentu elektronicznego, którego wzór znajdziesz TUTAJ) należy dołączyć:

 1. Załączniki, których szczegółowy opis znajdziesz TUTAJ
 2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za pełnomocnictwo.
 4. W przypadku inwestycji mieszkaniowej, oświadczenie wnioskodawcy czy zakłada realizować inwestycję w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1538 ze zm.) - oświadczenie znajdziesz TUTAJ

  Złożyć wymagane dokumenty:

 1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 2. Elektronicznie poprzez platformę ePUAP oraz załączniki w wersji papierowej - drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Wydziału
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą lub w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w tym m. in. przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenia wodnoprawnego,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł i wymagana jest z chwilą złożenia wniosku.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 3. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 4. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co najmniej trzy miesiące.

Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów zawieszenia postępowania.

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska - Referat Polityki Środowiskowej, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pokój 212, tel.: (52) 58 58 632, (52) 58 58 710

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji.

 1. Art. 71 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. Organy opiniujące dokonują uzgodnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.
 3. Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.