Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - eksploatacja

karta nr: UMB244

Chcesz wykorzystać oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego? Zgłoś to Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie związane ze zgłoszeniem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Są trzy możliwości dokonania zgłoszenia:

1. Przez internet (zgłoszenia można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu się wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik dowód uiszczenia opłaty skarbowej w formie przelewu bankowego)

2. Drogą pocztową

3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Prowadzący instalację – podmiot posiadający tytuł prawny do władania instalacją.

Wypełnij i podpisz zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Druk zgłoszenia dostępny jest TUTAJ. Przygotuj dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Pracownik Wydziału może wezwać cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

1. Dokonać zgłoszenia możesz przez internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Jeżeli składasz zgłoszenie przez internet, a dokonałeś wpłaty, w inny sposób niż przelewem, w ciągu 3 dni musisz dostarczyć dowód wpłaty do Urzędu

2. Możesz także przesłać zgłoszenie na adres Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

3. Dokonać zgłoszenia można także osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 

Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Opłata skarbowa wynosi: 120,00 zł,  płatna z chwilą złożenia zgłoszenia, tytułem: przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Sposób zapłaty:

1. Przelew na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

2. W bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni)

3. W bezprowizyjnym Banku PKO S.A.

4. W punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16)

5. Na poczcie

30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji. Prezydent Miasta Bydgoszczy może z urzędu, przed upływem 30 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 211, tel.: (52) 58 58 363; (52) 32 88 363. 

Jeżeli Urząd wniesie sprzeciw w formie decyzji będziesz mógł złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie dostarcz do Urzędu, który przekaże je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211).

1.    Wyłączenia ze stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków: Strefy ochronne ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko”.

2.    Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

1)    eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

2)    instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. wykonana jest bez wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko lub bez zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających
z ustaw lub decyzji.

3.    Stopień ograniczania wielkości emisji musi być zgodny z § 11 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211).

4.    Prowadzący instalację, jest obowiązany:

1)    przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje, w terminie 14 dni odpowiednio od dnia, o:

a)    rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

b)   zakończeniu eksploatacji instalacji,

c)    zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu.

2)    dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, albo od dnia wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Obowiązek informacyjny – RODO dostępny jest TUTAJ.