Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

karta nr: UMB259

Chcesz usunąć drzewo ? Pamiętaj, że możesz potrzebować zgody Urzędu Miasta Bydgoszczy w tej sprawie.

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl o decyzję wystąpisz TUTAJ.

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - TUTAJ

 2. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

 3. Zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność – TUTAJ

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 2. Wydanie decyzji o sprzeciwie usunięcia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 4. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł.

 

Zapłacić można:

 1. W bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni; ul. Jezuicka 4A)

 2. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16)

 3. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata za pełnomocnictwo – wycinka drzew/krzewów” lub „Opłata za wydanie zaświdczenia o o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

W terminie 21 dni zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm i 130 cm. Z oględzin zostanie sporządzony protokół.

UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.

UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni, więc wskazane jest po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest nałożeniem kary finansowej.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 i 10, tel.: 52 58 58 621, 52 58 58 697, 58 59 507.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ograniczony czas obowiązywania zgłoszenia

Zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.  Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

Ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ