Translate:
Budownictwo
i architektura
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

karta nr: UMB259

Chcesz usunąć drzewo ? Pamiętaj, że możesz potrzebować zgody Urzędu Miasta Bydgoszczy w tej sprawie.

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl o decyzję wystąpisz TUTAJ.

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - TUTAJ

 2. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

 3. Zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność – TUTAJ

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 2. Wydanie decyzji o sprzeciwie usunięcia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 4. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł.

 

Zapłacić można:

 1. W bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni; ul. Jezuicka 4A)

 2. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16)

 3. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata za pełnomocnictwo – wycinka drzew/krzewów” lub „Opłata za wydanie zaświdczenia o o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

W terminie 21 dni zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm i 130 cm. Z oględzin zostanie sporządzony protokół.

UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.

UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni, więc wskazane jest po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest nałożeniem kary finansowej.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 i 10, tel.: 52 58 58 621, 52 58 58 697, 58 59 507, 58 58 629.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ograniczony czas obowiązywania zgłoszenia

Zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.  Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

Ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku o zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Za pełnomocnictwo
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Za zaświadczenie